1.- DADES IDENTIFICATIVES I PROPIETAT DE LA WEB

CLUBHOTEL LA DORADA S.L., societat que opera comercialment sota la marca ONA CORPORATION (d’ara en endavant, també l’ENTITAT) és la titular d’aquesta web. Es troba registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 30.215, Foli 64, Fulla B168866, Inscripció 1ª.
El nostre domicili social es troba al carrer Compte Borrell 230, 3r, 08029 de Barcelona, amb CIF B-61.502.035. Pot contactar amb nosaltres remetent-nos un correu a: info@onagrup.net o trucant als telèfons especificats a la pàgina web.

2.- OBJECTE DEL DOCUMENT

El present Avís Legal regula la navegació per la pàgina web, l’accés als continguts, la sol•licitud i gestió de reserves d’estances, setmanes/torns, així com la resta de serveis que poden oferir-se per l’Entitat, a través de la present pàgina web.
Als efectes del present document, s‘entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, sol•liciti reserves o participi en els serveis detallats a la Pàgina Web (inclòs per utilitzar determinats serveis és possible que l’usuari hagi de posseir la condició de soci-titular de setmanes o torns); s’entendrà per contingut tota la informació sobre Complexes Hotelers, destinacions, promocions que es trobin publicades en la mateixa; i per serveis la gestió de reserves que puguin realitzar-se a través de la web.

3.- ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

Amb caràcter general, la navegació per la pàgina Web i l’accés a continguts és gratuïta, amb excepció del cost de connexió establert per l’operador de telecomunicacions corresponent.
L’Usuari s’obliga a consultar/utilitzar els Continguts i utilitzar els Serveis de forma diligent, correcte i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstindre’s de: a) utilitzar-los amb finalitats contràries a la llei, a la moral, a les bones costums i a les instruccions de l’ENTITAT; b) aportar informació falsa, inexacta o sobre el que no sigui titular o tingui autorització del mateix.
Resta terminantment prohibida la utilització d‘aquesta pàgina web (o de qualsevol dels serveis que en ella s’ofereixin) per menors d’edat. Per tant, s’entén que totes les persones que facin ús e la mateixa (o de qualsevol dels seus serveis), són majors d’edat.

4.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades aportades (tan a l’inici com durant el transcurs de la relació amb la nostra ENTITAT) passaran a un fitxer responsabilitat de L’ENTITAT la finalitat de la qual és:
– Gestionar la relació amb els Usuaris, així com la prestació de Serveis oferts a través de la web (o sobre els que l’usuari hagi realitzat alguna reserva/ sol•licitud),
– Atendre les possibles sol•licituds de feina que es puguin rebre i gestionar el possible procés de selecció (s’emmagatzemaran les dades durant tres anys),
– Resoldre dubtes i consultes,
– Remetre felicitacions en dates assenyalades,
– Realitzar enviaments publicitaris relacionats amb el producte/servei que va contractar, de informació comercial, per diferents mitjans, relacionats amb les ENTITATS que formen part de la marca ONA CORPORATION (marca comercial a la que pertany l’ENTITAT responsable de la Web) dedicades al secor turístic (adreces i activitats les quals apareixen a www.onacorporation.com), les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d’informació comercial de l’empresa. En aquest supòsit, en el moment de recollida de les dades, es donarà a l’usuari l’oportunitat de negar-se a que siguin utilitzats amb aquesta utilitat. A mes a més, amb cada enviament, s’establirà l’oportunitat de donar-se de baixa.

Informem a l’usuari que les dades recaptades a través de la complimentació de formularis podran ser comunicats: a) al Complex Hoteler/destinació concrets que hagi sigut triat per que pugui gestionar correctament la reserva / sol•licitud; b) a les empreses que hagin d’intervenir en la gestió de la reserva i/o viatge a l’hotel de destí, independentment del país en el que puguin trobar-se les esmentades empreses, podent-se produir transferències internacionals de dades, amb l’exclusiva finalitat de gestionar la reserva i garantir l’execució e la mateixa; c) (en el supòsit que s’ho indiquem, podran ser comunicats a la resta d’empreses que formen la marca ONA CORPORATION, totes corresponents al sector turístic, al que pertany l’ENTITAT per poder gestionar correctament les reserves o per la finalitat específica en cada moment. Per conèixer en cada moment quines empreses formen part del grup, pot consultar la pàgina web www.onacorporation.com.
Quan les dades personals siguin recaptades a través el formulari serà necessari que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc, ja que si no es subministren aquestes dades considerades necessàries, l’ENTITAT no podrà acceptar i gestionar el servei de la web, reserves o consultes formulades.

Amb la complimentació de/ls formulari/s, l’usuari autoritza a que l‘ENTITAT utilitzi l’adreça de correu o telèfon com a mitjà de comunicació i garanteix que les dades aportades son reals, exactes, complertes i actualitzades, consentint expressament el seu ús, tractament i comunicació de les mateixes per les finalitats informades.

En el cas de facilitar dades de terceres persones, la persona que les ha facilitat garanteix haver informat a les mateixes dels termes recollits en el present apartat.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició (i revocació del consentiment prèviament donat) mitjançant escrit i fotocòpia del DNI al C/ Compte Borrell nº 230, 3r, 08029 de Barcelona, o enviant un correu a info@onagrup.net, amb la referència “DRETS ARCO”. De conformitat amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el supòsit que l’usuari no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur o donar-se de baixa de qualsevol sistema d’enviament comercial, podrà manifestar tal desig enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@onagrup.net (a més a més, en cada enviament s’establirà la possibilitat que l’usuari pugui donar-se de baixa).
L’ ENTITAT posseeix perfils en alguns de les principals xarxes socials d’internet (Facebook, Twitter, etc), de forma que és responsable del fitxer en tots aquells casos en que les dades dels seus/ves seguidors/es, fans, subscriptors, comentaristes, etc. El Tractament que l’ENTITAT pot arribar a dur a terme serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’ENTITAT podrà informar als seus seguidors per qualsevol via del que la xarxa social permeti sobre activitats, ofertes, etc. En cap cas, l’ENTITAT extraurà dades de les xarxes socials, a menys que se n’obtinguessin expressament amb el consentiment explícit de l’usuari.

4.1. APARTAT “CONTACTE”

S’informa a l’Usuari que les seves dades passaran a un fitxer responsabilitat de l’ENTITAT, la finalitat del qual és la resolució de dubtes, consultes o qualsevol acció relacionada amb l’objecte pel qual l’usuari es relaciona amb l’ENTITAT. Les dades de l’usuari seran comunicades al Complex Hoteler en el que hagi efectuat la reserva (Entitats dedicades al sector turístic les dades de les quals pot consultar a la pàgina web www.onacorporation.com) per a que pugui gestionar correctament la reserva realitzada i les accions que la mateixa comporta.
A l’incloure el seu correu electrònic i telèfon, l’Usuari autoritza a que l’utilitzem com a mitjà de comunicació. Podrà exercir els seus drets ARCO (i Revocació del consentiment prèviament prestat) mitjançant escrit i fotocòpia del DNI al c/ Compte Borrell nº 230, 3r, 08029 de Barcelona, o enviant un correu electrònic a info@onagrup.net amb la referència “NO PUBLICITAT” (a més, en cada enviament s’establirà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d’informació d‘aquest tipus). L’informem que al no fer ús de la possibilitat d’oposar-se a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, accepta expressament la remissió de la mateixa per a productes y serveis similars als contractats i detallats en les webs d’ONA CORPORATION.

4.2. COOKIES DE LA PÀGINA

S’instal•la una “cookie” en el disc dur del seu ordinador a fi de reconèixer-lo com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús de la pàgina web. La Cookie es guardarà en el disc dur del seu ordinador fins que l’usuari l’elimini. Pot fer que el seu navegador l’avisi de la presència de Cookies o que les rebutgi automàticament. En el cas de rebutjar-les l’usuari podrà seguir navegant per la pàgina web, si bé podrà suposar la limitació d’ús d’algunes prestacions o impedir el bon funcionament de la pròpia pàgina.
ONA CORPORATION pot utilitzar Cookies amb diferents finalitats, entre les que s’inclouen:
– El manteniment, en el seu ordinador, de la informació que recopila relacionada amb les seves activitats i interessos. Aquesta informació s’associa a les Cookies d’ONA CORPORATION.
– Dur un seguiment de les preferències facilitades pels interessats, especificades a l’utilitzar productes o serveis d’ONA CORPORATION.
– Oferir anuncis i continguts de rellevància per als seus interessos.
– ONA CORPORATION recopila i conserva informació sobre els seus interessos, basada en la seva activitat de navegació, quan visita llocs d’ONA CORPORATION, així com els llocs web que no formen part d’ONA CORPORATION, però estan relacionats amb nosaltres.
– Proporcionar anàlisis generals interns i dels clients.
– Conservar informació tant anònima com identificable.
– Dur a terme les investigacions per millorar el contingut, productes i els serveis d’ONA CORPORATION.
– Per assistir en la identificació de possibles activitats fraudulentes.

Opcions sobre les Cookies:
Pot configurar el navegador per a que accepti o rebutgi totes les Cookies, o per a que el notifiqui quan s’instal•li una Cookie. Cada navegador és diferent, consulti el menú d’AJUDA del seu navegador per saber com canviar les preferències de les Cookies.

Adobe Flash Player és una aplicació i eina web que permet un ràpid desenvolupament del contingut dinàmic. Flash (i d’altres aplicacions similars) utilitzen tecnologies per recordar paràmetres de configuració, preferències i ús de forma similar a les Cookies dels navegadors, però es gestionen a través d’una “interface” diferent a la proporcionada pel navegador.
Pot visitar Interactive “Advertising Bureau Spain” per veure altres empreses que ofereixen la possibilitat de renúncia i utilitzar eines per gestionar les opcions de renúncia. Pot consultar la nostra Política de Cookies o Conèixer més sobre les Cookies aquí.

5.- RESPONSABILITATS

L’ENTITAT no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:
– La falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Web, dels Serveis, i de l’accés als Continguts i a les suspensions del servei.
– La falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i/o utilitat dels Continguts.
– Els errors en la gestió de reserves.
– La possible existència de virus a la Web.
– La invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de Seguretat.
– Els errors que puguin donar-se en el procés de de reserva online que realitzi el corresponent Proveïdor.
– Les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els Continguts que puguin aparèixer en la Web proporcionats per tercers.
– Els usos indeguts que hagin pogut realitzar els Usuaris amb el Contingut.

L’ENTITAT es reserva el dret a prohibir l’accés a la Web de qualsevol Usuari, a eliminar Continguts, així com a suspendre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés a la Web, als Continguts de la pàgina i Serveis, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna.
L’ENTITAT informa a l’Usuari que els comentaris i opinions que puguin ser expressats/publicats a la present Web són formulats per persones alienes a l’ENTITAT sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Els Usuaris que els realitzin es comprometen a realitzar-los de conformitat amb la llei, l’establert en el present document, així com amb la moral i bones costums generalment acceptades. L’ENTITAT no respon de la veracitat i exactitud de les opinions expressades, quedant exemptes de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que hagi fet ús d’ells. Es prohibeix l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent i/o drets legítims d’altres persones. L’ENTITAT es reserva el dret d’adoptar les mesures legals que consideri oportunes. També es reserva el dret d’admetre i/o donar de baixa qualsevol comentari, sense previ avís i sense cap tipus de justificació o compensació de qualsevol tipus.
Si l’Usuari creu que qualsevol contingut i/o informació d’aquesta Web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres per a que puguem prendre les mesures oportunes.

6.- ENLLAÇOS DES DE LA WEB A ALTRES PÀGINES WEB

Els possibles enllaços que, directa o indirectament, poguessin existir a la Web i que redirigissin a altres pàgines tindran únicament una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o puguin oferir-se en les pàgines web de destí ni implica l’ existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l’entitat titular de la pàgina web enllaçada. En estos casos, l’ENTITAT no serà responsable d’ establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.
L’ENTITAT no té la facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des de la Web. En conseqüència, l’ENTITAT no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a las pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des de la Web.
En cas que l’ENTITAT tingués coneixement efectiu de que l‘activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços fos il•lícita, constitutiva de delicte o pogués lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en la major brevetat possible.
Així mateix, en cas que en un futur els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il•licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l’ENTITAT als efectes de que es procedeixi a des-habilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

7.- ENLLAÇOS DES D’ALTRES PÀGINES WEB AL PORTAL

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí a aquesta Web haurà de recaptar l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’ENTITAT.
Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Portal correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe distintiu de l’Entitat i/o del Portal, haurà de tenir prèviament amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’ENTITAT.
En tot cas, l’ENTITAT prohibeix l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il•lícits, il•legals i que contravinguin la legislació vigent.

8.- DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ENTITAT és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació en matèria de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts disponibles a través de la mateixa, entre altres, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, software, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altre creació protegida per les normes nacionals i tractats Internacionales sobre propietat intel•lectual i industrial.
Per tant, queden reservats tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els Continguts i queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos a la pàgina Web, per propòsits públics o Comercials, si no es té l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’ENTITAT o del titular dels drets.

9.- VIGÈNCIA

L’ENTITAT es reserva el dret de modificar l’Avís Legal, així com el Contingut i/o els serveis oferts a través de la Web quan ho consideri oportú o amb la finalitat de complir amb la normativa vigent.
L’ENTITAT podrà acabar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés a la Web i als Continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna.

10.- JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

La interpretació de l’Avís Legal, així com la resolució de possibles discrepàncies entre les Parts, es resoldran de conformitat amb el que s’estableix a la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, pels casos en els que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’ENTITAT i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
© 2015 CLUBOTEL LA DORADA S.L. www.onacorporation.com. Tots els drets reservats.